Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

(székhely: 2040 Budaörs, Baross köz 14., cégjegyzékszám: 13-09-157437, adószám: 14285626-2-13, statisztikai számjel: 14285626-6391-113-13, bankszámlaszám: 10700440-70275267-51100005, IBAN: HU11107004407027526751100005, bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt., képviseletre jogosult: Sobel András, Bedi Viktor, Hajnal Péter ügyvezetők, képviselet ellátásnak módja: önálló cégjegyzési jogosultság) – a továbbiakban: Ügynökség;

másrészről a www.glix.hu weboldalon elérhető, Jogosult által üzemeltetett fotóügynökségi felület használata céljából érvényesen regisztrált magán- vagy jogi személy, mint felhasználó vagy szerző – a továbbiakban: Felhasználó vagy Szerző között.

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az SBH Images Korlátolt Felelősségű Társaság és a www.glix.hu weboldalon elérhető, Jogosult által üzemeltetett fotóügynökségi felület használata céljából érvényesen regisztrált magán- vagy jogi személyek, mint Felhasználók vagy Szerzők közötti jogviszonyt szabályozza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-81. § szerint azzal, hogy az itt meghatározott szabályokat Jogosult – a Felhasználókkal illetve Szerzőkkel történő, több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, a másik Fél közreműködése nélkül előre határozott meg, és amely feltételeket a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

 Fogalom-meghatározások: 

A jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalmak – az adott pont eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Ügynökségi Felület: az SBH Images Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonába tartozó, a www.glix.hu weboldalon elérhető fotóügynökségi felület, mely felületre Szerzőként regisztrált személyek műveiket értékesíthetik, míg Felhasználóként regisztrált személyek a művek használatára szerezhetnek jogosítványokat.

Mű/Művek: az Ügynökségi Felületen található valamennyi, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó alkotások, melyeket Szerzőktől szerez meg a Jogosult, és melyek vonatkozásában a Felhasználó – a jelen ÁSZF szabályai szerint – felhasználási jogokat szerezhet.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki az Ügynökségi Felület használata céljából érvényesen regisztrált, majd a Felületen található Művek vonatkozásában felhasználási jogot szerzett.

Szerző: az a természetes vagy jogi személy, aki az Ügynökségi Felületen történő közzététel és felhasználási jogok engedése érdekében az érdekkörébe tartozó Művet/Műveket értékesítési célból Jogosult rendelkezésére bocsátja.

Látogató: az a természetes vagy jogi személy, aki az Ügynökségi Felületet akár regisztrációt követően, akár regisztráció nélkül használja és nem minősül a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok szerint Felhasználónak vagy Szerzőnek.

Információs box: az Ügynökségi Felületen az adott Műnél megtalálható, az érintett alkotásra vonatkozó releváns képinformációkat tartalmazó adatlap.

Vásárlás: az Ügynökségi Felületen keresztül a Felhasználó Vásárlást indíthat oly módon, hogy a kiválasztott Műveket a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Vásárlás teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot.

 

A szerződés tárgya, szavatosságvállalások

1.1 Ügynökség kijelenti, miszerint kizárólagos érdekeltségi körébe és üzemeltetési jogához tartozik az Ügynökségi Felület.

1.2 Szerződő Felek rögzítik a tényt, miszerint a jelen okirattal létesített jogviszony keretein belül, az Ügynökségi Felület használatával, az ott található, Sztv. hatálya alá tartozó Mű vagy Művek vonatkozásában Felhasználó jogot szerez, Szerző pedig jogot biztosít e Művek használatára, az itt részletezett elvek és szabályok szerint.

1.3 Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképes természetes személy, aki saját nevében és a maga javára jár el, érvényes jognyilatkozat megtételére jogosult vagy jogszerűen nyilvántartott gazdasági társaság nevében és javára, annak képviseletében eljáró természetes személy. Amennyiben a saját nevében eljáró magánszemély Felhasználó cselekvőképessége bármely módon korlátozott vagy kizárt, úgy nevében csak és kizárólag a képviseletére feljogosított, magyar jogszabályok szerinti képviselő tehet érvényes jognyilatkozatot – ilyen személyek esetén az Ügynökségi Felületre történő regisztrációkor a képviselő hozzájárulása, illetve nyilatkozata szükséges, melyet Ügynökség ilyen személyek esetében – ennek előzetes vizsgálata nélkül – elfogadottnak tekint. A jogszerűen nyilvántartott gazdasági társaság nevében és képviseletében eljáró természetes személy kijelenti és szavatolja, hogy e jogának gyakorlásához a gazdasági társaság képviseletére feljogosított vezető tisztségviselője az e jogok gyakorlásához szükséges felhatalmazást megadta. Felek egyetértésben rögzítik, miszerint a jelen pont szerinti szavatosságvállalás megsértéséből eredő károkért Ügynökség felelősséget vállalni nem tud, az ilyen károkért Felhasználó önálló és közvetlen kártérítési kötelezettséggel tartozik.

1.4 Szerző kijelenti és szavatolja, hogy cselekvőképes természetes személy, aki saját nevében és a maga javára jár el, érvényes jognyilatkozat megtételére jogosult vagy jogszerűen nyilvántartott gazdasági társaság nevében és javára, annak képviseletében eljáró természetes személy. Amennyiben a saját nevében eljáró magánszemély Felhasználó cselekvőképessége bármely módon korlátozott vagy kizárt, úgy nevében csak és kizárólag a képviseletére feljogosított, magyar jogszabályok szerinti képviselő tehet érvényes jognyilatkozatot – ilyen személyek esetén az Ügynökségi Felületre történő regisztrációkor a képviselő hozzájárulása, illetve nyilatkozata szükséges, melyet Ügynökség ilyen személyek esetében – ennek előzetes vizsgálata nélkül – elfogadottnak tekint. A jogszerűen nyilvántartott gazdasági társaság nevében és képviseletében eljáró természetes személy kijelenti és szavatolja, hogy e jogának gyakorlásához a gazdasági társaság képviseletére feljogosított vezető tisztségviselője az e jogok gyakorlásához szükséges felhatalmazást megadta. Felek egyetértésben rögzítik, miszerint a jelen pont szerinti szavatosságvállalás megsértéséből eredő károkért Ügynökség felelősséget vállalni nem tud, az ilyen károkért Szerző önálló és közvetlen kártérítési kötelezettséggel tartozik.

1.5 Szerző kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a részéről az Ügynökségi Felületre feltöltött, Felhasználók számára az Ügynökség részéről használati célból továbbértékesített Művek felett – akár a Művek szerzőként történő megalkotójaként, akár a Művek eredeti szerzőivel kötött megállapodás alapján – megilletik azok a jogok, amely alapján ilyen célra közvetlenül az Ügynökség, közvetve a Felhasználók számára használati jogot enged, illetve szavatolja, hogy a Művön/Műveken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, igénye, amely a használatot korlátozza vagy kizárja. Jogosult kijelenti és szavatol érte, hogy minden olyan engedélyt, felhatalmazást és hozzájárulást megszerzett, amely az Ügynökségi Felületen történő értékesítéshez szükségesek. A jelen pontban meghatározott szavatosságvállalás megsértéséből, valótlanságából, nem teljesítéséből eredő valamennyi kárért Szerző önálló és közvetlen kártérítési kötelezettséggel tartozik.

1.6 Felhasználó és Szerző kifejezetten elfogadja a tényt, miszerint az Ügynökségi Felületre történő regisztráció illetve az Ügynökségi Felület használata a jelen okiratban meghatározott szabályok maradéktalan és feltétel nélküli elfogadásának minősül.

1.7 Felhasználó és Szerző kijelenti és szavatol érte, hogy az Ügynökségi Felületre történő regisztráció alkalmával megadott adatai valósak és aktuálisak, azokban történő változás esetén azokat haladéktalanul aktualizálja. A jelen szavatosságvállalás megsértéséből eredő károkért Felhasználó önállóan és közvetlenül felel.

1.8 Ügynökség kijelenti és szavatolja, hogy a Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbírság által nyilvántartott, jogszerűen működő gazdasági társaság, aki rendelkezik minden szükséges jogosítvánnyal, felhatalmazással és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen együttműködés keretein belül meghatározott szolgáltatásokat nyújthassa.

1.9 Ügynökség kizárólagos joga, hogy az Ügynökségi Felület tartalmát önálló, mindentől független döntése alapján bármikor átalakítsa. Az ilyen átalakításokkal kapcsolatban esetlegesen szükséges, a jelen megállapodás tartalmát érintő változtatásokat Ügynökség az Ügynökségi Felületen történő felhívásban teszi minden Felhasználó számára elérhető módon közzé. Az Ügynökségi Felület további használata az ilyen módosítások maradéktalan és feltétel nélküli elfogadásával jár.

 

Az Ügynökségi Felület használata

Az Ügynökségi Felület használata Felhasználóként:

2.1 Ügynökség rendelkezésre tartja az Ügynökségi Felületet illetve annak tartalmát, mely felületről Felhasználó – előzetes regisztráció, illetve azzal egyidejűleg a jelen megállapodás szabályainak elfogadása után (ld. 1.4 pont) – ott megtalálható Műveket tölthet le előre meghatározott feltételek szerinti használat céljából, mely használatért köteles díjat fizetni.

2.2 Felek rögzítik, miszerint az Ügynökségi Felület használatáért Ügynökség külön díjat nem számít fel. Az Ügynökségi Felület használatából eredő járulékos költségeket (különösen, de nem kizárólagosan: Internethasználat díja stb.) Felhasználó önállóan és közvetlenül köteles fedezni.

2.3 A Műveket Felhasználó digitális fájlként töltheti le az Ügynökségi Felületen megtalálható online adatbázisból saját eszközére. A digitális fájlnak meg kell felelnie az Ügynökség által egyoldalúan meghatározott technikai feltételeknek.

2.4 Az adott Mű technikai részleteit (felbontás, méret stb.) az Ügynökségi Felületen elérhető online adatbázis tartalmazza.

2.5 Ügynökség vállalja, hogy minden, az Ügynökségi Felületre feltöltött Művet legjobb tudása és a szakmai elvárható sztenderdek szerint megvizsgál abból a szempontból, hogy azok technikailag felhasználásra alkalmasak-e vagy sem, Ügynökség azonban nem tudja garantálni, hogy minden, az Ügynökségi Felületen elérhető Mű használatra alkalmas. Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott Mű technikai okokból nem alkalmas a választott felhasználási célokra, Ügynökség az alábbi feltételek együttes fennállása esetén visszafizeti Felhasználónak a részéről már megfizetett díjat: Felhasználó kitölti és postai úton az Ügynökségnek aláírva, teljes bizonyító erejű magánokiratként megküldi azt az Ügynökség részéről biztosított formanyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az Ügynökségi Felületről letöltött Műnek sem az eredeti, sem másolati példányait a jövőben semmilyen módon nem használja fel és ezt hitelt érdemlően igazolja Ügynökség felé.

„Alulírott, nyilatkozom, hogy az SBH Images Kft. által üzemeltetett, www.glix.hu weboldalon elérhető ügynökségi felületről részemről letöltött Műveknek sem az eredeti, sem másolati példányait a jövőben semmilyen módon nem használom fel. Jelen nyilatkozat valótlanságából eredő károkért, igényekért közvetlen felelősséget vállalok.

Letöltött művek egyedi azonosítója

(képszám):……………………………………………….

Aláírás: ……………………………………………………………………………………

Tanú1 neve, lakcíme, aláírása:…………………………………………………………

Tanú2 neve, lakcíme, aláírása:…………………………………………………………

 

2.6 Ügynökség szavatolja, hogy a Művek a Jogosult részéről meghatározott használati célokra alkalmasak, azok vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot kizárja, korlátozza vagy lehetetlenné teszi, ezen túl harmadik személyek a használathoz szükséges engedélyeket, felhatalmazásokat megadták. Ügynökség vállalja, hogy az adott Művek mellett információs boxban tünteti fel az adott Műhöz tartozó, felhasználást befolyásoló, az adott Művet szolgáltató Szerzővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott, esetleges korlátozásokat, melyeket Felhasználó köteles figyelembe venni. A korlátozások figyelembevételének elmulasztásából eredő valamennyi kárért Felhasználó önállóan és közvetlenül felel.

 

Az Ügynökségi Felület használata Szerzőként: 

2.7 Ügynökség rendelkezésre tartja az Ügynökségi Felületet, mely felületre a Szerző – előzetes regisztráció, illetve azzal egyidejűleg a jelen megállapodás szabályainak elfogadása után (ld. 1.4 pont) – az érdek- és rendelkezési körébe tartozó Műveket tölthet fel Felhasználók számára történő felhasználási jogok biztosítása céljából azzal, hogy az ebből származó bevételeket Ügynökség és Szerző jutalékos rendszer alapján számolja el egymással.

2.8 Felek rögzítik, miszerint az Ügynökségi Felület használatáért Ügynökség külön díjat nem számít fel. Az Ügynökségi Felület használatából eredő járulékos költségeket (különösen, de nem kizárólagosan: Internethasználat díja stb.) Felhasználó önállóan és közvetlenül köteles fedezni.

2.9 A Műveket a Szerző digitális fájlként töltheti fel az Ügynökségi Felületre. A digitális fájlnak meg kell felelnie az Ügynökség által egyoldalúan meghatározott technikai feltételeknek.

2.10 Az adott Mű technikai részleteit (felbontás, méret stb.) az Ügynökségi Felületen elérhető online adatbázis tartalmazza.

2.11 Szerző az Ügynökségi Felület használatával kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja az Ügynökség által egyoldalúan előre meghatározott, Művek értékesítéséből Szerzőt megillető jutalék rendszer alapkoncepcióját, struktúráját, működési elveit és az Ügynökség által meghatározott jutalékszinteket. Az 1.9 pontban meghatározott elvek alapján Szerző kifejezetten elfogadja Ügynökség egyoldalú, indoklás és előzetes értesítés nélküli módosítási jogait a jutalékrendszer vonatkozásában. Ügynökség vállalja, hogy a jutalékstruktúra kidolgozása során legjobb szakmai tudása szerint és úgy jár el, hogy a piaci sztenderdek szerint, az ott elérhető árak figyelembevételével a lehetőségekhez képest maximalizálja a Szerző részére a jutalékstruktúrából járó bevételeket.

2.12 A Szerző az Ügynökségi Felületre történő feltöltéskor jogosult önmaga meghatározni az érdek- és rendelkezési körébe tartozó Művek felhasználási jogainak ellenértékét („Egyedi Ár”). Az Egyedi Árat a Szerző a Művek feltöltésekor jogosult meghatározni azzal, hogy Szerző kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, miszerint az Egyedi Ár vonatkozásban Ügynökséget jóváhagyási jog illeti meg. Amennyiben e jogával Szerző nem kíván élni, úgy az Ügynökség részéről egyoldalúan meghatározott árképzési struktúra szerint Ügynökség jogosult meghatározni a Mű felhasználási jogainak ellenértékét („Ügynökségi Ár”).

2.13 Szerző elfogadja a tényt, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érdek- és rendelkezési köréből Ügynökség számára átadott Műveket az Ügynökség – a minél szélesebb spektrumban történő, minél nagyobb bevétellel járó értékesítés érdekében – továbbértékesítési célból külső harmadik személyek számára átadja azzal, hogy ilyen harmadik személyek bevonása Szerző jogainak aránytalan sérelmével nem járhat.

2.14 Szerző elfogadja a tényt, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érdek- és rendelkezési köréből Ügynökség számára átadott Műveket az Ügynökség az értékesítési bevételek növelése érdekében saját marketingtevékenysége körében (különösen, de nem kizárólagosan on- és offline felületeken végzett marketing, reklám és egyéb promóciós tevékenység) felhasználja azzal, hogy az ilyen tevékenyég végzése Szerző jogainak aránytalan sérelmével nem járhat.

2.15 A Szerző a 2.6 pontban meghatározott információs box tartalmához szükséges, az érdek- és rendelkezési körébe tartozó Művek felhasználásának esetleges befolyásolására, korlátozására vonatkozó információkat köteles a valóságnak megfelelően szolgáltatni. E kötelezettségének megszegéséből, a szolgáltatott adatok valótlanságából eredő valamennyi kárért Szerző önállóan és közvetlenül felel.

2.16 Szerző jogosult az érdek- és rendelkezési körébe tartozó Művek felhasználási célból Ügynökségnek adott értékesítési engedélyét visszavonni ajánlott és tértivevényes postai küldeményben vagy elektronikus úton. Szerző kifejezetten tudomásul veszi, hogy a visszavonásról szóló tájékoztatás igazolt kézhezvételéig az Ügynökség részéről történő értékesítések és jogosítások vonatkozásában a visszavonásnak érdemi hatása nincs és nem is lehet. Ügynökség köteles a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét, és az ennek megfelelő intézkedést – a Szerzői tájékoztatásnak megfelelő módon, postai küldemény vagy elektronikus levél formájában – visszaigazolni, továbbá tájékoztatni a Szerzőt, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozat Ügynökség részéről történő igazolt kézhezvételéig milyen felhasználások illetve jogosítások vannak folyamatban. Az ezekkel kapcsolatos elszámolásokra a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok változatlanul irányadók. Szerző visszavonási nyilatkozatát az alábbi címekre küldheti meg: hello@glix.hu; 2040 Budaörs, Baross köz 14.).

 

A Művek felhasználására vonatkozó közös szabályok

3.1 A Művek használata vonatkozásában a felhasználás paramétereit – a jelen fejezetben meghatározott korlátozások figyelembevételével és maradéktalan betartásával – Felhasználó adhatja meg, az Ügynökségi Felület e célra rendszeresített felületén („Árkalkulátor”). E felületen található meg az Ügynökség részéről előzetesen meghatározott árstruktúra, mely alapján – a választott felhasználási módozatok, jogok és licencek kiválasztását követően, annak sajátosságaihoz igazodva – meghatározható az adott felhasználáshoz kapcsolódó ellenérték. Ügynökség kifejezetten rögzíti, az érintett pedig elfogadja, miszerint az adott felhasználáshoz kapcsolódó ellenérték a Művek eltérő módon illetve jogok alapján történő használata alapján változik.

3.2 Ügynökség bármikor jogosult ellenőrizni, hogy Felhasználó az általa használt Műveket a 3.1 pont szerinti feltételek szerint használja-e. Abban az esetben, ha Felhasználó a Műveket a 3.1 ponttól eltérően használja, úgy megszegi a jelen szerződés lényeges szabályát, mely alapján Ügynökségnek kárt okoz. Ügynökség ilyen magatartás észlelésekor – a regisztráció során megadott elérhetőségeken keresztül – felhívja Jogosultat, hogy a jogsértő használattal haladéktalanul hagyjon fel, és a szerződésszerű állapotot állítsa helyre. Abban az esetben, ha Felhasználó a jogsértő használatot nem szünteti meg, úgy Ügynökség a használat módját és időtartamát figyelembe vett, Ügynökségi Felület által meghatározott díjazásra jogosult.

3.3 Felhasználó nem jogosult a következő magatartások tanúsítására az Ügynökségi Felület, illetve az általa választott Művek használatával kapcsolatban:

harmadik személy számára hozzáférést engedni a személyéhez fűződő regisztrációs profilhoz, továbbá e profilt harmadik személy számára értékesíteni;

a számára a jelen megállapodás illetve az Ügynökségi Felület használatával biztosított jogokat visszaélésszerűen, a hatályos jogszabályi és hatósági előírások be nem tartásával gyakorolni;

harmadik személy számára a választott Művek vonatkozásában bármilyen jogot engedni, azt továbbértékesíteni;

a Műveket vitatható, kedvezőtlen, illetlen módon, továbbá a jó hírnév, tisztesség, becsület, valamint jogszabályban vagy hatósági előírásban meghatározott szabály megszegésére, megsértésére alkalmas módon felhasználni;

az Ügynökségi Felületről bármely, szerzői jogi alkotásnak minősülő művet (ideértve a weboldalon feltüntetett grafikai elemeket, írásokat stb.) az Ügynökség előzetes engedélye nélkül felhasználni;

további lehetséges tilalmakat az 1.6 pont szerinti információs box tartalmazhat az adott Művekkel kapcsolatban.

3.4 Minden, a 3.1 pontban meghatározottakon túli felhasználás csak és kizárólag Ügynökség külön engedélye alapján, további felhasználási díj megfizetése után lehetséges jogszerűen.

3.5 Felhasználó a Művek használata során köteles az Ügynökséget, mint forrást jól láthatóan feltüntetni akkor, ha a felhasználás jellege e kötelezettséget lehetővé teszi és az nem jár aránytalan, indokolatlan erőfeszítéssel. E kötelezettség megszegése esetén Ügynökség kötbérre jogosult, mely kötelezettségszegésenként és Művenként számítódik, továbbá melynek alapja az adott Mű felhasználási díja, mértéke pedig az adott Mű felhasználási díjának 75, azaz hetvenöt százaléka.

3.6 Ügynökség jogosult minden, akár harmadik személyek részéről követelt illetve támasztott olyan kárt és igényt Felhasználóval szemben érvényesíteni, amely a Művek Felhasználó részéről történő használatával kapcsolatosan keletkezik. Amennyiben ilyen károkat illetve igényeket harmadik személyek közvetlenül Felhasználótól követelik, illetve a Felhasználóval szemben támasztják, úgy Felhasználó önállóan köteles helytállni ezekért, azok vonatkozásában Ügynökségtől semmilyen kártérítésre nem jogosult.

3.7 Tekintettel az 1.2 pontban meghatározottakra, Ügynökség nem garantálja, hogy az Ügynökségi Felületen elérhető valamennyi Mű korlátlan ideig a Felhasználók rendelkezésére áll. A használattal kapcsolatosan eredő valamennyi jogkövetkezményt, hátrányt a Felhasználó önállóan és közvetlenül köteles viselni.

3.8 Bármely, a jelen ÁSZF részéről szabályozott jogviszony megsértéséből eredő károk vagy igények vonatkozásában történő helytállás vonatkozásában Ügynökég felelősségét az adott kárhoz kapcsolódó Mű vagy Művek felhasználási díjának összegében maximalizálja.

3.9 Ügynökség az Ügynökségi Felületen ún. Comp fájlokat („Nézőképek”) bocsát a Felhasználók és Látogatók rendelkezésére. Az ilyen Nézőképek megtekintési és tervezési célt szolgálnak, e célból letölthetők, ugyanakkor bármilyen további felhasználásuk csak és kizárólag az Ügynökséggel történő előzetes megállapodás alapján lehetséges jogszerűen.

3.10 A Látogatók az Ügynökségi Felületre történő látogatáskor kötelesek teljes mértékben megfelelni a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályoknak.

 

A Szerződés hatálya; megszüntetési lehetőségek

4.1 A jelen ÁSZF a Felhasználó illetve Szerző részéről az Ügynökségi Felületre történő regisztráció napjától kezdve alkalmazandó.

4.2 Az Ügynökségi Felület használata során a jelen ÁSZF illetve 1.9 pont szerinti módosításainak szabályai változatlanul irányadók.

4.3 Súlyos szerződésszegés esetén valamennyi Felet megilleti a jelen ÁSZF-fel létesített jogviszony azonnali hatályú felmondásának joga, feltéve, hogy a jogosult Fél a szerződésszegő Felet írásban, megfelelő határidővel a szerződésszerű állapot helyreállítására felhívta, de az érintett Fél a határidőt elmulasztva nem orvosolta a szerződésszegést. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az 1., 2. és 3. fejezetben meghatározottak be nem tartása.

4.4 Mind magánszemély Felhasználó, mind magánszemély Szerző fogyasztóként jogosult a jelen okirat szerint létrejött jogviszonyt a teljesítés Ügynökség részéről történő megkezdését követően, indoklási kötelezettség nélkül, 14 napon belül felmondani a fogyasztók és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai szerint. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. E jogának gyakorlásakor az érintett felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű, írásbeli nyilatkozatát postai úton köteles eljuttatni az Ügynökség jelen ÁSZF-ben meghatározott székhelyére. E jog határidőn belül történő gyakorlása alapján, a felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül Ügynökség visszatéríti az érintett számára az általa már teljesített ellenszolgáltatást. Ügynökség a visszafizetés során az eredetileg alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha az érintett más fizetési módhoz kifejezett hozzájárulását adta. Abban az esetben, ha az érintett kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, az érintett felmondása esetén köteles Ügynökség számára megtéríteni minden, a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget; hasonlóképpen Ügynökség visszatéríti az érintett részéről nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét. A felmondási nyilatkozat vonatkozásában Ügynökség külön mintanyomtatványt ajánl az érintettek számára:


Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására vonatkozó szándék esetén töltse ki, írja alá és juttassa vissza)

Címzett: SBH Images Kft., 2040 Budaörs, Baross köz 14.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja:.……………………………………………………………..

Az érintett neve:.…………………………………………………………………………

Az érintett címe:………………………………………………………………………….

Az érintett aláírása:………………………………………………………………………

Keltezés:…………………………………………………………………………………..


4.5 A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek az addig már teljesített szolgáltatások kapcsán kötelesek egymással elszámolni, mely elszámolással a Felek egymás felé fennálló kötelezettségei kölcsönösen megszűnnek.

 

A díjazás mértéke, esedékessége; elszámolási szabályok 

5.1 Ügynökség a Felhasználó részéről kiválasztott Művek használatáért használati díjra jogosult, míg Szerző az érdek- és rendelkezési köréből delegált Művek használatra történő továbbértékesítése vonatkozásában jutalékra jogosult.

5.2 A díjazás összege a Felhasználó részéről kiválasztott Művek Ügynökségi Felületen feltüntetett díjakból áll össze, míg Szerző jutaléka az Ügynökség részéről megállapított jutalékstruktúra szerint kerül megállapításra.

5.3 Felhasználó vonatkozásában: Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Ügynökség nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Felhasználó felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért. Az Ügynökség számlát állít ki azon Vásárlások esetében, ahol a Felhasználó fizetési módként banki átutalást vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Felhasználó a Vásárlás teljesítéséhez köteles az számlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az számlán feltüntetett határidőig, úgy az Ügynökség a Vásárlást törölheti. Erre hivatkozással a Felhasználó kártérítési igényt nem érvényesíthet az Ügynökséggel szemben. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Vásárlásban meg van jelölve.

5.4. Szerző vonatkozásában: Az elszámolás a Szerző Ügynökségi Felületre regisztrált profiljához kapcsolható, az elszámolással érintett hónapban értékesített, Szerző rendelkezési- és érdekkörébe tartozó Művek adott felhasználási formánk szerinti értékének kumulált összegén alapszik, mely alapján Szerző – Ügynökség előzetes tájékoztatása, elszámolása alapján – a tárgyhót követő hónap 10. napjáig bocsát ki számlát. Felek megállapodnak, hogy Ügynökség kifizetést Szerző számlájának igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesít.

5.5 A díjazás megfizetésével kapcsolatos fizetési késedelem esetén az Ügynökséget illetve Szerzőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat, illetve a 6:155. § (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalány illeti meg.

5.6 Felek megállapodnak, hogy az Ügynökség felhasználási díjat visszatéríteni csak és kizárólag abban az esetben köteles, amennyiben Felhasználó kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a részéről kiválasztott Művek hibásak vagy a letöltés során olyan kárt szenvedtek, mely a Jogosult részéről megjelölt használatot lehetetlenné teszik vagy súlyosan korlátozzák.

5.7 Ügynökség az Ügynökségi Felületen lehetőséget biztosít készpénzes, valamint bankkártyás fizetésre és banki átutalásra is, az alábbi szabályok szerint.

Bankkártyás fizetés: a megrendelés elküldésekor azonnali bankkártyás fizetés lehetséges a Borgun hf. (székhely: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Izland) titkosítással védett internetes felületén keresztül (mely automatikusan megjelenik a megrendelés lezárásakor). Itt kell megadni a fizetés lebonyolításához szükséges adatokat (név, kártya típusa, lejárata, azonosító száma) és jóváhagyni a tranzakciót. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó néhány percen belül megkapja a hozzáférést a megvásárolt képfájlok letöltéséhez. A következő bankkártyák használhatók: VISA, VISA Electron, EC/MC (Eurocard/Mastercard). (A bankkártyás fizetéshez szükséges, hogy a Felhasználó számlavezető pénzintézete támogassa a fenti kártyákkal történő internetes fizetést.) E fizetési metódus az Ügynökségi Felülettől elkülönülő portálon zajlik, melynek használatával, adatkezelésével stb. kapcsolatos információk vonatkozásában az adott portál szabályai az irányadók, melyekről való tájékozódás az érintett kötelezettsége.

Banki átutalás: A banki átutalás előreutalást jelent: a Felhasználó a megrendelés visszaigazolását követően az Ügynökség 10700440-70275267-51100005, (IBAN: HU11107004407027526751100005) számú bankszámlájára átutalja a díjazás összegét. A képügynökség azután ad hozzáférést a megrendelt képek letöltéséhez, miután a díjazás összegét jóváírták bankszámláján. A képügynökség minden olyan vásárlásról tételes áfás számlát állít ki, amely nem előzetes keretszerződés szerint történik. E fizetési metódus az Ügynökségi Felülettől elkülönülő portálon zajlik, melynek használatával, adatkezelésével stb. kapcsolatos információk vonatkozásában az adott portál szabályai az irányadók, melyekről való tájékozódás az érintett kötelezettsége.

Készpénzes fizetés: Ügynökség munkanapokon lehetőséget biztosít a székhelyén történő, számla ellenében történő készpénzes kifizetésre, általános ügyintézési időn belül, 9 és 18 óra között.

5.8 Ügynökség sem a Szerzőktől, sem a Fogyasztóktól nem vár el a részéről nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges letétet, vagy bármilyen további pénzügyi biztosítékot.


Titoktartási klauzula, adatvédelmi politika

6.1 A Szerződő Felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy a Felek közötti megbízási jogviszonnyal összefüggésben üzleti titkot képez különösen: Ügynökség és az Ügynökségi Felület gazdálkodási adatai; továbbá azok az adatok, információk, melyek titokban maradásához az Ügynökségnek méltányolható érdeke fűződik.

6.2 Jogosult kifejezetten elismeri, hogy a 4.1. pontban meghatározott üzleti titkot képező információk polgári jogi és büntető jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés során tudomására jutott információkat, üzleti titkokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére semmiféle indok alapján nem szolgáltatja ki (ide nem értve a jogszabályban vagy bírósági ítéletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget). A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés hatályának megszűnésétől függetlenül fennmarad.

6.3 A jelen okirat során szükségessé váló, Felhasználó illetve Szerzői adatok kezelésével, feldolgozásával járó kötelezettségeket Ügynökség önállóan, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak megfelelően kötelesek teljesíteni, melynek vonatkozásában önálló adatkezelési szabályzatot tesz közzé az Ügynökségi Felületen.


Általános érvényű vegyes rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Felek – a Ptk. 1:3.§ (1) bekezdés szerinti szabály alapján – a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

7.2 Amennyiben a jelen okirat nem támaszt más követelményt, a jelen szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Felek a Ptk. 1:4 § (1) bekezdése alapján úgy kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

7.3 A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése és a gyors, hatékony kommunikáció elősegítése érdekében az alábbi elérhetőségeken állnak egymás rendelkezésére:

Ügynökség az alábbi elérhetőségeken, munkaidőben 9 és 18 óra között áll a Felhasználók és Szerzők rendelkezésére:

Telefon: …………………………………………………

Email: …………………………………………………...

Ügynökség tájékoztatja a Felhasználókat és Szerzőket, hogy ezen hívásokért őket emelt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Jogosult és Szerző részéről a regisztrációkor megadott adatok a kapcsolattartási elérhetőségek.

A kapcsolattartók személyében bekövetkező változásokat a Felek kötelesek egymással haladéktalanul közölni. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelős.

7.4 Kellékszavatosság: mind a Szerző, mind a Felhasználó az Ügynökség hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az Ügynökséggel szemben. Ezen jogán belül az érintett kijavítást illetve kicserélést kérhet, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna. Abban az esetben, ha ezeket az érintett nem kérte, vagy nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Ügynökség költségére maga is kijavíthatja, továbbá végső esetben elállhat a szerződéstől. Az érintett köteles a hibát felfedezését követően haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezését követő 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési időn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül ezen igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele abban az esetben, ha az érintett igazolja, hogy a szolgáltatást az Ügynökség nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után az érintett köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában már fennállt.

Jótállás, termékszavatosság: Ügynökség jótállás, illetve termékszavatosság vállalására a részéről nyújtott szolgáltatás alapján nem köteles.

Az érintett magánszemély fogyasztónak minősülő Szerző vagy Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az Ügynökség székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az érintett erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

7.5 Az Ügynökség nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

7.6 A jelen Szerződésből eredő valamennyi vitás kérdést a Felek békés módon, egyeztetéssel kötelesek megkísérelni rendezni. Amennyiben a békés rendezés illetve egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felek az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírói fórum előtt keresnek jogorvoslatot.

7.7 Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, egyebekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb, relevanciával rendelkező hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Záró rendelkezések

8.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy rendelkeznek minden olyan szükséges jogosítvánnyal és felhatalmazással, amely a jelen okiratban meghatározottak vállalásához, az abban meghatározott jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.

8.2 A jelen okirat a Szerződő Felek – annak elolvasását és közös értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadnak el azzal, hogy abból aláírt példányokat nem készítenek, megállapodásukat a Felek a Felhasználó illetve Szerző regisztrációjával érvényes és hatályos szerződésnek tekintik.