Jogi nyilatkozat és Adatkezelési szabályzat

SBH IMAGES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az SBH Images Kft. mint a www.glix.hu weboldal üzemeltetője, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapon helyes, a valóságnak megfelelő információk szerepeljenek. Az üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa, ugyanakkor az SBH Images Kft. nem vállalja, hogy a honlapon feltüntetett információk minden esetben naprakészek és akutálisak. 

Az üzemeltető a honlap tartalmát mindenféle feltétel vagy garancia, illetve ellenszolgáltatás fizetése nélkül teszi közzé, így biztosítva a honlaphoz való hozzáférést. 

Az üzemeltető nem vállal jogi vagy egyéb felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárét, amely a látogatót vagy egy harmadik felet honlap használatából eredően ér. E pont magában foglalja a karbantartás vagy javítás költségét, és bármilyen mértékű egyéb, közvetlen vagy közvetett járulékos veszteséget. 

A honlapon található tartalmak szerzői jogi, védjegy illetve egyéb, szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelmet élvező tartalmak és mint ilyenek, polgári és büntetőjogi védelemmel vannak ellátva. Ezen tartalmaknak használata az üzemeltető tudta és engedélye, valamint az üzemeltetővel illetve a tartalom jogtulajdonosával kötött külön megállapodás és díjfizetés hiányában tilos. A jelen pontban meghatározottak be nem tartása esetén az üzemeltető haladéktalanul eljárást kezdeményez az érintett felhasználóval szemben. 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak azzal, hogy az itt használt fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) fogalomrendszerével megegyeznek. 

Adatkezelő: SBH Images Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Baross köz 14.) 

Érintett: aki a www.glix.hu weboldalon elérhető, az Adatkezelő érdekkörébe tartozó fotóügynökség használata céljából az ott erre a célra rendszeresített felületen adatait regisztráció útján, a jelen okirat szerinti használat céljára Adatkezelő számára megadja. Az adatkezeléssel érintett weboldal konkrét és pontos címe: www.glix.hu 

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az jelen okirat szerinti adatkezeléshez. 

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli. 

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

4. Az adatkezelés célja: marketing célú adatkezelés, az Érintett számára az adatkezeléssel érintett elérhetőségeire Adatkezelő és vele partneri kapcsolatban levő harmadik személyek ajánlatait tartalmazó üzenetek, hírlevelek, EDM-ek küldése. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes és közvetlen hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont). 

6. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím) 

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés jelen okirat szerinti céljának, továbbá hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és az adatok naprakészségét, valamint hogy az Érintettet az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

8. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. Adatkezelő vállalja, hogy az adatokat harmadik személy nem továbbítja az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül. 

9. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. 

10. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult személyes adatainak helyesbítését, illetve a kezelés illetve használat megszüntetését kérni. Érintett e jogait ingyenesen, a hello@glix.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli válasznak minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. 

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette, azt a hatóság NAIH-106792/2016 számon nyilvántartásba vette.